אשראי

באופן כללי, האשראי הוא אמצעי לגישור על פני תקופות, ולהקדמת רכישות. גם כאשר רמת ההכנסות או הנזילות בהווה, נמוכה יחסית לתוכניות צריכה וביחס להכנסה צפויה בעתיד. אשראי צרכני יכול לסייע למשקי בית לממן רכישה של מוצרים בני קיימא או נדל"ן, וכן לספוג ירידה זמנית בהכנסה שוטפת, מבלי שהדבר יתורגם לירידה מקבילה בצריכה.

התגובות סגורות